ადმინისტრაცია (კორპორატიული სერვისები)

საფინანსო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება სამეურნეო და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება შრომის უსაფრთხოების განყოფილება

ჰორტიკულტურა

მერქნიან მცენარეთა კოლექციების განყოფილება მებაღეობისა და ლანდშაფტის დიზაინის განყოფილება მცენარეთა დაცვის ლაბორატორია
ტროპიკულ მცენარეთა ორანჟერეა სანერგე
მეურნეობა

კონსერვაცია

მცენარეთა კონსერვაცის განყოფილება ეთნობოტანიკის
განყოფილება
ეროვნული თესლის
ბანკი
სამკურნალო მცენარეთა სექტორი კავკასიის იშვიათ და გადაშენებად მცენარეთა სექტორი

საზოგადოებრივი სერვისები

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის განყოფილება ეკოლოგიური განათლების განყოფილება დაცვისა და უსაფთხოების განყოფილება