სტრატეგიული გეგმა1. საქართველოსა და კავკასიის მცენარეული მრავალფეროვნების შესწავლა და დოკუმენტირება მათი ეთნობოტანიკური გამოყენების ჩათვლით.
2. იმ საფრთხეების შესწავლა და გაანალიზება, რომლებიც ემუქრება საქართველოს ფლორას, მათ შორის არაადგილობრივი ინვაზიური სახეობებით გამოწვეული საფრთხის ჩათვლით.
3. საქართველოს ბუნებრივი ფლორის, მათ შორის კულტურულ მცენარეთა ველური მონათესავე სახეობების შეგროვება, მათი გრძელვადიანი შენახვისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა კვლევის, რეინტროდუქციისა და სელექციისათვის.
4. ცოცხალი კოლექციების მართვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და მათი გამოყენება კვლევის, გარემოსდაცვითი განათლებისა და ესთეტიურ-რეკრეაციული ფუნქციების სარეალიზაციოდ.
5. მცენარეული რესურსების შეფასება ურბანული გამწვანების პროგრამებსა და სხვა სახის მდგრადი მიზნებისათვის მათი პოტენციური გამოყენების თვალსაზრისით.
6. ფართო საზოგადოებისა და მისი ცალკეული ჯგუფების განათლება მცენარეთა მრავალფეროვნების, კონსერვაციის, მცენარეთა კულტურული მნიშვნელობისა და მდგრადი ცხოვრების საკითხებზე.