მისია და მიზნები


მიზანი

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის მიზანია საქართველოს მოსახლეობა აფასებდეს და იცავდეს ქვეყნის გამორჩეულ მცენარეულ მრავალფეროვნებას და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, მას ურბანულ გარემოში, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებსა და ბუნებაში იყენებდეს.
საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღს ვხედავთ, როგორც მცენარეთა მრავალფეროვნების დარგში ავტორიტეტულ და სანდო სამეცნიერო რესურსს, რომელიც ამავდროულად დაფასებული იქნება, როგორც მაღალი ესთეტიური და ინსპირაციული ღირებულებების მქონე ბაღი.

მისია

მცენარეთა შესწავლა, შენარჩუნება და მათი გონივრული გამოყენების ხელშეწყობა საქართველოს მოსახლეობის საკეთილდღეოდ.